Назиров Талант Кылычбекович

Мен,  Назиров Талант Кылычбекович  1988-жылы 25-августа  Жалал-абад областына караштуу Чаткал районунун  Кызыл-Токой айылында жарык д\йнъгъ келгем. 1995-жылы 1-класска кирип 2006-жылы мектепти б\т\ргъм. 2006-жылы аскерге кызмат ътъъгъ баргам  жана  2007-жылы кайтып келгем.

/й-б\лъмдъ  ата-энем, келинчегим бир уул, бир кызым жана мен. 2015-жылы жогорку окуу жайга Жалал-Абад Мамлекеттик университетке  дене тарбия факультетине  тапшырып   2020-жылы диплом алгам. Ушул к\нгъ чейин жеке ишкер болуп эмгектенип келе жатам.