Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Дата зачисления средств на расчетный счет Код платежа Источник поступления Назначение платежа Сумма (сом)
1 26.02.2021 null Рахманов Гайрат Кабилжанович Собственные средства кандитата Политическая партия Ишеним 20150.00
2 15.03.2021 null ЧЗ АЖИЕВ АБДЫКААР АБДРАЗАКОВИЧ собственные средства Политическая партия Ишеним 92800.00
3 29.03.2021 55203000 Ажиев Абыкаар Абдыразакович собственные средства Политическая партия Ишеним 15000.00
4 05.04.2021 null АЖИЕВ АБДЫКААР АБДРАЗАКОВИЧ собственные средства политической партии "Ишеним" АЖИЕВ АБДЫКААР АБДРАЗАКОВИЧ 12000.00
5 06.04.2021 null АЖИЕВ АБДЫКААР АБДРАЗАКОВИЧ собственные средства политической партии "Ишеним" АЖИЕВ АБДЫКААР АБДРАЗАКОВИЧ 15000.00
6 09.04.2021 null АЖИЕВ АБДЫКААР АБДРАЗАКОВИЧ собственные средства политической партии "Ишеним" АЖИЕВ АБДЫКААР АБДРАЗАКОВИЧ 38000.00
Итого: 192950.00
Сведения о расходовании средств (банковские сведения , РСК Банк)
Дата списания с расчетного счета Код платежа Получатель Назначение платежа Сумма (сом)
1 26.02.2021 14511900 Центральное Казначейство КР Избирательный залог Политическая партия "Ишеним" 20000.00
2 18.03.2021 42131100 ИП Сапарбаева Арзыкан Оплата за аренда Баннерный шит согл договору №1 55000.00
3 19.03.2021 14211200 Базар-Коргон а/о Кыймылсыз мулкту ижара толому (рекламныый щить согл дог) 4023.75
4 23.03.2021 22154900 Кадырбаев Мурат Болушбекович за услуги изготовления Баннер согл договор 15000.00
5 25.03.2021 22154900 Кадырбаев Мурат Болушбекович за услуги изготовления Баннер согл договор 15000.00
6 30.03.2021 14211200 Общество с ограниченной ответственостью Нурфарм Ижара акы толоо учун келишимдин негизинде №8 3000.00
7 30.03.2021 14211200 ИП Насирдинов Алимхон Мамитханович Ижара акы толоо учун келишимдин негизинде №10 12000.00
8 09.04.2021 22154900 Исамиддинов Бахриддин Абдуллажанович Жарнамалык календар учун келишимдин негизинде № 5 20000.00
9 09.04.2021 22154900 Кадырбаев Мурат Болушбекович за услуги изготовления Баннер согл договор 40000.00
Итого: 184023.75
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
Код платежа Наименование источника поступления средств и вида расхода Сумма, сом
Остаток на начало 0
55220000 Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: 192950.00
55221000 Собственные средства кандидата 0.00
55222000 Собственные средства политической партии 0.00
55223000 Добровольные пожертвования физических лиц 0.00
55224000 Добровольные пожертвования юридических лиц 0.00
Возврат денежных средств, в том числе: 0
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 0
Неправильные коды платежей, в том числе: 192950.00
null собственные средства политической партии "Ишеним" АЖИЕВ АБДЫКААР АБДРАЗАКОВИЧ 15000.00
null собственные средства политической партии "Ишеним" АЖИЕВ АБДЫКААР АБДРАЗАКОВИЧ 12000.00
null собственные средства Политическая партия Ишеним 92800.00
null Собственные средства кандитата Политическая партия Ишеним 20150.00
55203000 собственные средства Политическая партия Ишеним 15000.00
null собственные средства политической партии "Ишеним" АЖИЕВ АБДЫКААР АБДРАЗАКОВИЧ 38000.00
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе 184023.75
Возврат денежных средств, в том числе: 0
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 0
Неправильные коды платежей, в том числе: 184023.75
14511900 Избирательный залог Политическая партия "Ишеним" 20000.00
42131100 Оплата за аренда Баннерный шит согл договору №1 55000.00
14211200 Кыймылсыз мулкту ижара толому (рекламныый щить согл дог) 4023.75
22154900 за услуги изготовления Баннер согл договор 15000.00
22154900 за услуги изготовления Баннер согл договор 15000.00
14211200 Ижара акы толоо учун келишимдин негизинде №8 3000.00
14211200 Ижара акы толоо учун келишимдин негизинде №10 12000.00
22154900 Жарнамалык календар учун келишимдин негизинде № 5 20000.00
22154900 за услуги изготовления Баннер согл договор 40000.00
Остаток на конец отчетного периода 8926.25
Биринчи финансылык отчет (7-форма)

Жүктөө

2021 -ж. “01”  март 2021-ж. “11”  март мезгил үчүн

талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө

КАРЖЫЛЫК  ОТЧЕТ

Биринчи

биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)

"Ишеним"

(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)

БИК 129058   р/с1290327840000380

(атайын эсептин реквизиттери)

 

№ к/н

Каражаттын келип түшкөн булагы жана чыгымдардын түрлөрү

Саптын коду

Сумма, сом

Эскертүү

1

2

3

4

5

1

Отчеттук мезгилдин башталышындгы калдыктар

010

 

 

2

Шайлоо фондуна келип түшкөн каражат, анын ичинде

020

20150

 

 

баары:

 

 

 

2.1

   Белгиленген тартипте кпелип түшкөнү, анын ичинде

030

 

 

2.1.1

Талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин өздүе каражаты  

040

 

 

2.1.2

Саясий партиянын өздүк каражаты

050

 

 

2.1.3

Юридикалык жактын ыктыярдуу кайрымдуулук жардамы

060

 

 

2.1.4

Жеке жактын ыктыярдуу кайрымдуулук жардамы

070

 

 

2.2

   «Жергиликтүү кеңештердин дептуттарын шайлоо жөнүндө» КР мыйзамынын 15-беренеснинин 4,5-пункттарын бузуу менен келип түшкөндөр , анын ичинде:

080

 

 

2.2.1

Юридикалык жактардан

090

 

 

2.2.2

Жеке жактардан

100

 

 

2.3

Келип түшкөн суммалардын шайлоо күрөөсү катары кайтарылгандар   

105

 

 

2.4

  Мыйзамдарда тыюу салынбаган башка келип түшүүлөр 

110

 

 

3

Кайтарылган акча каражаттары, анын ичинде   

120

 

 

 

баары

 

 

 

3.1

   Республикалык боюджеттин кирешесине  чегерилендер  

130

 

 

3.2

   Кайрымдуулук жардам бергендерге кайтарылганы, анын ичинде 

140

 

 

 

баары

 

 

 

3.2.1

Кайрымдуулук жардам берүүгө   тыюу салынган юридикалык жакка же болбосо төлөм документтеринде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөндөргө

150

 

 

3.2.2

Кайрымдуулук жардам берүүгө   тыюу салынган жеке жакка же болбосо төлөм документтеринде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөндөргө

160

 

 

3.3

   Кайрымдуулук жардам берүүнүн чектик өлчөмүнөн ашкан каражаттар

170

 

 

4

Шайлоо фондусунан чыгымдалган каражаттар, анын ичинде

180

 

 

 

баары

 

 

 

4.1

   Шайлоо алдындагы үгүт иштерине багытталган уюштуруу-техникалык чараларды финансылык камсыз кылуу, анын ичинде 

 

190

 

 

 

баары

 

 

 

4.1.1

Телерадио уктуруу уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүттөргө

200

 

 

4.1.2

Мезгилдүү масма сөз редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүттөргө

210

 

 

4.2

  Шайлоо күрөөсүн төлөөгө

220

20000

 

4.3

 Шайлоо кампанияларын өткөрүүгө түздөн түз байланышкан иштерди аткарууга, кызмат көрсөтүүгө акы төлөөлөр, анын ичинде

 

230

 

 

 

баары

 

 

 

4.3.1

Маалыматтык жана консультациялык мүнөздөгү кызмат көрсөтүүгө 

240

 

 

4.3.2

Үгүт материалдарын чыгарууга жана жайылтууга, анын ичинде 

250

 

 

 

баары

 

 

 

4.3.2.1

Көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн үгүт материалдарын чыгарууга (1 пайыздан кем эмес)

260

 

 

4.3.3

Орун-жайларды, жабдууларды ижарага алуу

270

 

 

4.3.4

Транспорттук жана иш сапарлары  үчүн чыгымдарга төлөп берүү

280

 

 

4.3.5

Байланыш кызматтары

290

 

 

4.3.6

Кеңсе товарларын, жабдууларын сатып алуу

300

 

 

4.3.7

Кулактандырууларды жарыялоо жана жалпыга маалымдоо каражаттарында талапкерлердин чыгып сүйлөөлөрү  

310

 

 

4.3.8

Шайлоо алдындагы чогулуштарды өткөрүү, шайлоочулар менен жолугушуу

320

 

 

4.3.9

Товарларды берип туруу

330

 

 

4.4

   Шайлоо алдындагы кампанияларга түздөн түз байланышкан башка чыгымдарга төлөө

340

 

 

 

Анын ичинде

 

 

 

4.4.1

Салыктык чегерүүлөр жана социалдык милдеттенмелер

360

 

 

4.4.2

Мыйзамдарда тыюу салынбаган башка чыгымдар 

370

 

 

5

Отчеттук мезгилдин соңундагы калдык 

380

 

 

Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.

 

Малабеков Д.    ________________________

(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.)          (колу) 

Ажиев А.            ________________________

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.)                                                  (колу) 

“11”  март 2021-ж.

Экинчи финансылык отчет (7-форма)

Жүктөө

2021 -ж. “12”  март 2021-ж. “03”  апрель  мезгил үчүн

талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө

КАРЖЫЛЫК  ОТЧЕТ

Экинчи

биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)

"Ишеним"

(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)

БИК 129058   р/с1290327840000380

(атайын эсептин реквизиттери)

 

№ к/н

Каражаттын келип түшкөн булагы жана чыгымдардын түрлөрү

Саптын коду

Сумма, сом

Эскертүү

1

2

3

4

5

1

Отчеттук мезгилдин башталышындгы калдыктар

010

 

 

2

Шайлоо фондуна келип түшкөн каражат, анын ичинде

020

127950

 

 

баары:

 

 

 

2.1

   Белгиленген тартипте кпелип түшкөнү, анын ичинде

030

 

 

2.1.1

Талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин өздүе каражаты  

040

 

 

2.1.2

Саясий партиянын өздүк каражаты

050

 

 

2.1.3

Юридикалык жактын ыктыярдуу кайрымдуулук жардамы

060

 

 

2.1.4

Жеке жактын ыктыярдуу кайрымдуулук жардамы

070

 

 

2.2

   «Жергиликтүү кеңештердин дептуттарын шайлоо жөнүндө» КР мыйзамынын 15-беренеснинин 4,5-пункттарын бузуу менен келип түшкөндөр , анын ичинде:

080

 

 

2.2.1

Юридикалык жактардан

090

 

 

2.2.2

Жеке жактардан

100

 

 

2.3

Келип түшкөн суммалардын шайлоо күрөөсү катары кайтарылгандар   

105

 

 

2.4

  Мыйзамдарда тыюу салынбаган башка келип түшүүлөр 

110

 

 

3

Кайтарылган акча каражаттары, анын ичинде   

120

 

 

 

баары

 

 

 

3.1

   Республикалык боюджеттин кирешесине  чегерилендер  

130

 

 

3.2

   Кайрымдуулук жардам бергендерге кайтарылганы, анын ичинде 

140

 

 

 

баары

 

 

 

3.2.1

Кайрымдуулук жардам берүүгө   тыюу салынган юридикалык жакка же болбосо төлөм документтеринде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөндөргө

150

 

 

3.2.2

Кайрымдуулук жардам берүүгө   тыюу салынган жеке жакка же болбосо төлөм документтеринде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөндөргө

160

 

 

3.3

   Кайрымдуулук жардам берүүнүн чектик өлчөмүнөн ашкан каражаттар

170

 

 

4

Шайлоо фондусунан чыгымдалган каражаттар, анын ичинде

180

 

 

 

баары

 

 

 

4.1

   Шайлоо алдындагы үгүт иштерине багытталган уюштуруу-техникалык чараларды финансылык камсыз кылуу, анын ичинде 

 

190

 

 

 

баары

 

 

 

4.1.1

Телерадио уктуруу уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүттөргө

200

 

 

4.1.2

Мезгилдүү масма сөз редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүттөргө

210

 

 

4.2

  Шайлоо күрөөсүн төлөөгө

220

 

 

4.3

 Шайлоо кампанияларын өткөрүүгө түздөн түз байланышкан иштерди аткарууга, кызмат көрсөтүүгө акы төлөөлөр, анын ичинде

 

230

 

 

 

баары

 

 

 

4.3.1

Маалыматтык жана консультациялык мүнөздөгү кызмат көрсөтүүгө 

240

 

 

4.3.2

Үгүт материалдарын чыгарууга жана жайылтууга, анын ичинде 

250

89023

 

 

баары

 

 

 

4.3.2.1

Көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн үгүт материалдарын чыгарууга (1 пайыздан кем эмес)

260

 

 

4.3.3

Орун-жайларды, жабдууларды ижарага алуу

270

15000

 

4.3.4

Транспорттук жана иш сапарлары  үчүн чыгымдарга төлөп берүү

280

 

 

4.3.5

Байланыш кызматтары

290

 

 

4.3.6

Кеңсе товарларын, жабдууларын сатып алуу

300

 

 

4.3.7

Кулактандырууларды жарыялоо жана жалпыга маалымдоо каражаттарында талапкерлердин чыгып сүйлөөлөрү  

310

 

 

4.3.8

Шайлоо алдындагы чогулуштарды өткөрүү, шайлоочулар менен жолугушуу

320

 

 

4.3.9

Товарларды берип туруу

330

 

 

4.4

   Шайлоо алдындагы кампанияларга түздөн түз байланышкан башка чыгымдарга төлөө

340

 

 

 

Анын ичинде

 

 

 

4.4.1

Салыктык чегерүүлөр жана социалдык милдеттенмелер

360

 

 

4.4.2

Мыйзамдарда тыюу салынбаган башка чыгымдар 

370

 

 

5

Отчеттук мезгилдин соңундагы калдык 

380

 

 

Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.

 

Малабеков Д.    ________________________

(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.)          (колу) 

Ажиев А.            ________________________

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.)                                                  (колу) 

“03”  апрель 2021-ж.

Үчүнчү финансылык отчет (7-форма)

Жүктөө

2021 -ж. “11”  март 2021-ж. “09”  апрель  мезгил үчүн

талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө

КАРЖЫЛЫК  ОТЧЕТ

Жыйынтыктоочу

биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)

"Ишеним"

(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)

БИК 129058   р/с1290327840000380

(атайын эсептин реквизиттери)

 

№ к/н

Каражаттын келип түшкөн булагы жана чыгымдардын түрлөрү

Саптын коду

Сумма, сом

Эскертүү

1

2

3

4

5

1

Отчеттук мезгилдин башталышындгы калдыктар

010

 

 

2

Шайлоо фондуна келип түшкөн каражат, анын ичинде

020

38000

 

 

баары:

 

 

 

2.1

   Белгиленген тартипте кпелип түшкөнү, анын ичинде

030

 

 

2.1.1

Талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин өздүе каражаты  

040

 

 

2.1.2

Саясий партиянын өздүк каражаты

050

 

 

2.1.3

Юридикалык жактын ыктыярдуу кайрымдуулук жардамы

060

 

 

2.1.4

Жеке жактын ыктыярдуу кайрымдуулук жардамы

070

 

 

2.2

   «Жергиликтүү кеңештердин дептуттарын шайлоо жөнүндө» КР мыйзамынын 15-беренеснинин 4,5-пункттарын бузуу менен келип түшкөндөр , анын ичинде:

080

 

 

2.2.1

Юридикалык жактардан

090

 

 

2.2.2

Жеке жактардан

100

 

 

2.3

Келип түшкөн суммалардын шайлоо күрөөсү катары кайтарылгандар   

105

 

 

2.4

  Мыйзамдарда тыюу салынбаган башка келип түшүүлөр 

110

 

 

3

Кайтарылган акча каражаттары, анын ичинде   

120

 

 

 

баары

 

 

 

3.1

   Республикалык боюджеттин кирешесине  чегерилендер  

130

 

 

3.2

   Кайрымдуулук жардам бергендерге кайтарылганы, анын ичинде 

140

 

 

 

баары

 

 

 

3.2.1

Кайрымдуулук жардам берүүгө   тыюу салынган юридикалык жакка же болбосо төлөм документтеринде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөндөргө

150

 

 

3.2.2

Кайрымдуулук жардам берүүгө   тыюу салынган жеке жакка же болбосо төлөм документтеринде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөндөргө

160

 

 

3.3

   Кайрымдуулук жардам берүүнүн чектик өлчөмүнөн ашкан каражаттар

170

 

 

4

Шайлоо фондусунан чыгымдалган каражаттар, анын ичинде

180

 

 

 

баары

 

 

 

4.1

   Шайлоо алдындагы үгүт иштерине багытталган уюштуруу-техникалык чараларды финансылык камсыз кылуу, анын ичинде 

 

190

 

 

 

баары

 

 

 

4.1.1

Телерадио уктуруу уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүттөргө

200

 

 

4.1.2

Мезгилдүү масма сөз редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүттөргө

210

 

 

4.2

  Шайлоо күрөөсүн төлөөгө

220

 

 

4.3

 Шайлоо кампанияларын өткөрүүгө түздөн түз байланышкан иштерди аткарууга, кызмат көрсөтүүгө акы төлөөлөр, анын ичинде

 

230

 

 

 

баары

 

 

 

4.3.1

Маалыматтык жана консультациялык мүнөздөгү кызмат көрсөтүүгө 

240

 

 

4.3.2

Үгүт материалдарын чыгарууга жана жайылтууга, анын ичинде 

250

60000

 

 

баары

 

 

 

4.3.2.1

Көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн үгүт материалдарын чыгарууга (1 пайыздан кем эмес)

260

 

 

4.3.3

Орун-жайларды, жабдууларды ижарага алуу

270

 

 

4.3.4

Транспорттук жана иш сапарлары  үчүн чыгымдарга төлөп берүү

280

 

 

4.3.5

Байланыш кызматтары

290

 

 

4.3.6

Кеңсе товарларын, жабдууларын сатып алуу

300

 

 

4.3.7

Кулактандырууларды жарыялоо жана жалпыга маалымдоо каражаттарында талапкерлердин чыгып сүйлөөлөрү  

310

 

 

4.3.8

Шайлоо алдындагы чогулуштарды өткөрүү, шайлоочулар менен жолугушуу

320

 

 

4.3.9

Товарларды берип туруу

330

 

 

4.4

   Шайлоо алдындагы кампанияларга түздөн түз байланышкан башка чыгымдарга төлөө

340

 

 

 

Анын ичинде

 

 

 

4.4.1

Салыктык чегерүүлөр жана социалдык милдеттенмелер

360

 

 

4.4.2

Мыйзамдарда тыюу салынбаган башка чыгымдар 

370

 

 

5

Отчеттук мезгилдин соңундагы калдык 

380

8926

 

Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.

 

Малабеков Д.    ________________________

(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.)          (колу) 

Ажиев А.            ________________________

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.)                                                  (колу) 

“09”  апрель 2021-ж.