Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич

Фамилиясы:Ташиев

     Аты: Шаирбек

     Атасынын аты: Кыдыршаевич

     Туулган датасы: 16-сентябрь 1976-жыл

     Иштеген жери жана элеген кызматы: Жалал-Абад нефтини   

     кайра иштетүүчү завод, Директор

     Урааны: Эмгегимдин үзүрүн элим менен көрөМүн!

             Тоодой тоскоолдукту эмгек жеңет

штабДЫН ДАРЕГИ: Жалал-Абад шаары, Ю.Абдурахманов, 1

тел.: 0708577777

САЙТЫ ЖЕ почтаСЫ: tashiev.shtab@mail.ru